انواع فیوز و کاربرد فیوز در صنعت

انواع فیوز وظیفه ی یک سیستم قدرت تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده می باشد، مهمترین خطر برای یک سیستم قدرت ، اتصال کوتاه است که باعث تغییرات شدید و ناگهانی در آن می شود. ایجاد خطا و اتلاف انرژی زیاد به صورت حرارت در محل اتصال کوتاه ، دلیل آتش سوزی ، صدمات مکانیکی و الکتریکی به تجهیزات می شود.
انواع فیوز قسمت معیوب هر چه سریعتر از مدار جدا شده تا به قسمت های سالم صدمه ای نرسد و ثانیا حداقل قطعی برق در قسمتهای سالم را داشته باشیم . این امر مستلزم به کارگیری انتخاب و به کار گیری صحیح وسایل حفاظتی اعم از رله ها و فیوزها است. درفروش فیوز siba به این نکته توجه میشود که فیوزها خود مستقیما خطا را حس کرده و مدار را قطع می کنند در حالی که رله ها پس از احساس خطا برای رفع آن به کلیدهای مربوطه فرمان می دهند.
از نظر حفاظتی ، یک سیستم قدرت به نواحی کوچکتری تقسیم ، که هر کدام از این نواحی ممکن است توسط وسایل حفاظتی اصلی و چندین وسیله حفاظتی پشتیبان مورد حفاظت قرار گیرد.

فیوز :

از یک سیم حرارتی که در مدار جریان قرار می گیرد و به ازای جریان به خصوصی در زمان معین ذوب می شود. عملکرد صحیح فیوز نه فقط تابع دقت مرحله ساخت است،همچنین به استفاده درست و نگهداری صحیح پس از نصب نیز بستگی دارد. چنانچه فیوز به درستی به کار گرفته نشود احتمال وارد آمدن خسارت جدی به تجهیزات گران قیمت وجود دارد.

اجزای تشکیل دهنده ی انواع فیوز :

انواع فیوز پایانه : قسمتهای فیوز را که برای اتصال الکتریکی مدار خارجی تعبیه شده است
کنتاکتهای پایه فیوز : به قسمت های هادی پایه فیوز می گویند که با کنتاکت های کلاهک فیوز یا رابط فیوز در ارتباط می باشند .
کلاهک فیوز : به قسمت جداشدنی فیوز گفته می شود که حامل رابط فیوز بوده و خارج کردن و تعویض آن را آسان می کتد.
کنتاکت های کلاهک فیوز : برای اتصال به کنتاکت های رابط فیوز و نیز اتصال به کنتاکت پایه فیوز طراحی شده است.
پایه فیوز : به قسمت های ثابت یک فیوز گفته می شود که مجهز به ترمینال هایی برای اتصال به مدار خارجی بوده و در مورد بعضی از انواع دارای روپوش محافظ نیز است.
نگهدارنده ی فیوز : به مجموع پایه فیوز و کلاهک فیوز نگهدارنده فیوز گویند.
رابط فیوز : به قسمتی از فیوز گفته میشود که شامل المان فیوز بوده وپس از عمل کردن فیوز برای آماده سازی مجدد آن ، باید تعویض گردد.
کنتاکت های رابط فیوز : یرای اتصال رابط فیوز به کنتاکت های پایه فیوز و کنتاکت های کلاهک فیوز طراحی شده است.
المان فیوز : بخشی از فیوز بوده که هنگام عملکرد فیوز ذوب می گردد .
شاخص فیوز : قسمتی از فیوز بوده که مشخص می کند فیوز سالم می باشد. شاخص فیوز را با توجه به جریان نامی فیوز ، به رنگهای مختلف می سازند. جدول زیر جریان نامی را با توجه به رنگ شاخص آن مشخص نپکرده است.شاخص فیوز توسط یک سیم مقاومتی نگهداشته می شود. پس از سوختن المان فیوز سیم مقاومتی نیز سوخته و پولک فلزی که تحت کشش فنری کوچک قرار دارد آزاد می شود. در فیوزهای فشار قوی به عوض پولک ازیک میله فلزی قطع کننده استفاده شده است. این میله با ضربه ای در حدود ۱۲ Kg سبب قطع کنتاکت کلید و فرمان به لامپ سیگنال و غیره می شود.
رنگ پولک جریان نامی فیوز به آمپر رنگ پولک جریان نامی فیوز به آمپر
صورتی ۲ قهوه ای روشن ۴
سبز ۶ قرمز روشن ۱۰
خاکستری ۱۶ آبی ۲۰
زرد روشن ۲۵ سیاه ۳۵
سفید ۵۰ مسی روشن ۶۳
نقره ای ۸۰ قرمز تیره ۱۰۰
زرد تیره ۱۲۵ مسی ۱۶۰
آبی ۲۰۰
انواع فیوز :
۱-از نظر ولتاژ شبکه
۲- از نظر نحوه ی عملکرد
۳- از نظر محکم شدن کلاهک فیوز به پایه فیوز
۴- از نظر منحنی ذوب المان فیوز
۵- از نظر مورد استعمال
۶- از نظر نحوه ی کاربرد