تابلو برق زیمنس SIEMENS

تابلو برق زیمنس : آشنایی با انواع تابلوهای برق و تجهیزات به کار رفته در آن
آشنایی با انواع تابلو برق زیمنس:
امروزه تابلوهاي برق زیمنس یکی از عناصر اصلی واحدهاي صنعتی و مسکونی محسوب می شوند.تابلو برق عبارت است از محفظه اي معموال بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب
شود.
وظایف انواع تابلوها زیمنس عبارتند از:
 کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتی
 توزیع برق بین تجهیزات
 اصالح ضریب توان
بحث ما در اینجا مربوط به تابلوهاي فشار ضعیف یا همان تابلوهاي LV است.چند دسته بندي مختلف می توان براي انواع تابلو هاي برق پیشنهاد کرد:
 دسته بندي اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندي به صورت زیر است:
۱ .تابلوهایی که براي کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معموال شامل PLC ها نیز هستند.
۲ .تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهاي AC یا DC استفاده می شوند که معموال شامل درایوها،مدارهاي
فرمان کنتاکتوري، STRATER SOFT ها یا مدارهاي راه اندازي موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند .
۳ .تابلوهاي توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند.
۴ .تابلوهاي اصالح ضریب قدرت که به تابلوهاي بانک خازنی معروف هستند.
البته ممکن است چند مورد از موارد باال در یک مجموعه تابلو کنار هم قرار بگیرند.

 دسته بندي دوم را می توان بر اساس محل نصب تابلو مشخص کرد که عبارتند از:
۱ .تابلوهاي داخلی ( indoor :(این تابلوها در فضاي بسته مثل داخل کارگاه یا ساختمان مسکونی نصب می شوند.
۲ .تابلوهاي خارجی ( outdoor :(که در فضاي باز نصب می شود.
 دسته بندي سوم بر اساس ایستایی تابلو است که این دسته بندي به این صورت است:
۱ .تابلوي ایستاده (standing self :(خود ایستا روي پایه هاي خود .
۲ .تابلوهاي دیواري (mounted wall :(بر روي دیوار به صورت توکار یا روي کار.
 دسته بندي سوم را می توان بر اساس ساختمان و شکل ظاهري تابلوها مشخص کرد:
۱ .تابلوهاي Enclosed Metal : به صورت محفظه تمام بسته هستند که تجهیزات در آن نصب می شوند و به دونوع
زیر تقسیم می شود:
a )clad metal :در این تابلو محفظه هاي مختلف کلید،باس بار،سر کابل و LV از هم جدا شده اند.b )Type Compartment: در این نوع تابلو ها محفظه هاي مختلف از هم جدا نیستند.تابلوهاي کشویی :سرویس راحت تر این تابلو ها و ایمنی باالتر آنها باعث شده در صنعت برق به صورت گسترده مورد استفادهقرار بگیرند.این تابلو ها معموال به دو صورت MCC( ابلوي کنترل موتور( و تابلوي مرکز قدرت که تغذیه کننده تابلوي هاي MCC هستند ساخته می شوند.