فیوزهای مناسب 

فیوزهای سیبا یكی از ابزار حفاظت در برابر اضافه جریان میباشد در فیوز عنصری وجود دارد كه در اثر عبور جریان ، مستقیماً گرم و در صورت بیشتر شدن آن از یك مقدار از پیش تعیین شده ذوب می شود.

فیوزی كه به طور مناسب انتخاب شده باشد باید پس از ذوب شدن عضو مورد نظر ، مدار را به كلی قطع كرده قوس الكتریكی پدید آمده در لحظة قطع را از میان بردارد و سپس مدار را در شرایط باز با حضور ولتاژ نامی در پایانه هایش نگاه دارد.

بیشتر فیوزهای به كار رفته در سیستم های توزیع بر اساس اصل رانش عمل می كنند ، یعنی دارای لوله ای برای از بین بردن قوس الكتریكی میباشند كه درون آن یك فیبر غیر یونیزه و یك عنصر ذوب شونده وجود دارد.

به هنگام رخ داد خطا همراه با ذوب شدن عنصر فلزی فیبر درونی گرم شده و گازهای غیریونیزه ای تولید می كند كه در درون لوله جمع شده در این شرایط قوس فشرده و به بیرون لوله هدایت می شود.

علاوه بر این ، فرار گاز از دو سر لوله باعث پدید آمدن ذراتی می شود كه قوس را در شرایط بیرون شدگی نگاه می دارد با این روش ، قوس درست در لحظة صفر شدن جریان ، خاموش می شود.

حضور گازهای غیر یونی و رانش در درون لوله ، عدم بازیابی مجدد جریان اتصال كوتاه پس از لحظة عبور جریان در نقطة صفر را تضمین کرده.ناحیة عملكرد از طریق دو عامل محدود می شود که حد پایینی یا حداقل زمان لازم برای ذوب شدن فیوز و حد بالایی كه به كمك حداكثر زمان كل لازم برای برطرف شدن خطا توسط فیوز تعیین می شود.

برای دسته بندی فیوزها بر اساس ولتاژ نامی ، جریان نامی ، مشخصه جریان بر حسب زمان ، خصوصیات ساختمانی و دیگر عوامل ، استانداردهای گوناگونی است. به عنوان مثال بخش های مختلفی از استانداردهای ANSI/UL 198-1982
در مورد فیوزهای ولتاژ پایین در حدود ۶۰۰ ولت یا كمتر هستند.

در مورد فیوزهای ولتاژ متوسط یا ولتاژ بالا در بازة ۳/۲ كیوولت تا ۱۳۸ كیلوولت ، باید استانداردهایی مانند ANSI/IEEE ( 37.40.41.42.46.47.48 ) را به كار برد. سازمان ها و كشورهای دیگر از استانداردهای خود استفاده کده و علاوه بر این كارخانجات سازندة فیوز نیز علائم و دسته بندی های خاص خود را دارند.

در سیستم های توزیع ، در شاخه های فیوز استفاده از حروف B و C به ترتیب برای انواع تند و كند بر اساس نرخ سرعت عملكرد آنها امری عمومی میباشد. نرخ سرعت ، نسبت به جریان ذوب كمینه ای كه در s 1/0 باعث عملكرد فیوز می شود به جریان كمینه ای میباشد كه در s 300 باعث عملكرد آن می شود. در شاخه های K ، SR در حدود ۶ تا ۸ و در شاخه های T در حدود ۱۰ تا ۱۳ تعریف می شود.

برای انتخاب فیوزهای مناسب برای استفاده در یك سیستم توزیع ، اطلاعات زیر ضروری میباشد :

۱- نوع سیستم
۲- جریان بار
۳- سطح اتصال كوتاه بیشینه
۴-سطح ولتاژ سطح عایقی
چهار عامل فوق جریان و ولتاژ نامی و ظرفیت اتصال كوتاه فیوز را تعیین می كنند.