تفاوت بین PLC و PLC ایمنی برای BMS شما چیست؟

PLC ها می توانند هربرنامه ای  از جمله  منطق گسسته ساده، همچنین کنترل ترکیبی (شامل هر دو برنامه گسسته و فرایند) انجام دهند.
در زیر یک قطعه واقعی مستقیما از کتابچه PLC زیمنس گرفته شده است که به وضوح مسئولیت کاربر را برای پاسخ به یک شکست خروجی می گیرد.
منطق برنامه باید برای ایجاد یک خطا در صورت عدم هماهنگی بین حالت درخواست شده خروجی (echo) و حالت خروجی واقعی که توسط یک کانال ورودی نظارت شود، نوشته شود.
مشکل این است که کسانی که این سیستم ها را خریداری نمیکنند، همچنین باید برنامه منطقی تشخیصی را برنامه ریزی کنند، اجزای خارجی را اضافه کنند و سپس مطمئن شوید که همه آنها به درستی وصل شده اند …. اما وثیقه بازاریابی شما اعلام کرد SIL 2 است!
کیسه هوا تا زمانی که  تمام سنسورها را وصل نکنیم، بر روی ماشین  کار می کند، پردازنده را اجرا می کنیم، این ماژول کنترل را اضافه می کند، و سپس آن را به صورت دوره ای تست کنید؟
کارشناسان صنعت این را “PLC های مهندسی ایمنی” می دانند، مطمئن هستم که می توان آن را انجام داد، اما شخص دیگری باید این کار را انجام دهد!
در حال حاضر از سوی دیگر، یک PLC ایمنی متفاوت است که به طور هدفمند ساخته شده، آزمایش شده و تایید شده برای برآورده کردن نیازهای ایمنی بین المللی “از قفسه”.
برای اینکه همه اینها را واقعا آسان کنید، فقط از فروشنده خود بپرسید که چه چیز دیگری باید توسط خود شما انجام شود تا اطمینان حاصل شود که SIL سازگار است!
در حال حاضر استانداردهای NFPA شروع به ذکر کردن PLC های امنیتی می کنند که توسط تقلید های ارزان فریب خورده اند.