تفاوت سافت استارتر با اینورتر سافت استارتر همانطور كه از نامش پيداست تنها در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورها به دليل كشيدن جريان ۶ تا ۸ برابر جريان نامي در هنگام راه اندازي صدمات زيادي مي بينند بطوريكه عمده استهلاك الكتروموتورها در هنگام راه اندازي مي باشد. بوسيله سافت استارتر راه اندازي از طريق افزايش كنترل شده فركانس يا ولتاژ انجام مي گيرد و با اين كار Energy Saving نيز صورت مي گيرد.
اينورتر محدود به زمان راه اندازي نمي باشد و در هر لحظه مي توان بوسيله سيگنالهاي كنترلي كه معمولا ۴~۲۰ mA مي باشد سرعت الكتروموتور را كنترل نمود و مي تواند بعنوان Soft Starter نيز استفاده شود.اينورتر قابليت هاي بسيار زيادي دارد از قبيل : راه اندازي نرم موتور، چپگرد راستگرد کردن موتور وتغيير دور موتور را داراست.البته قيمت بالاتري نيز دارد. حال آنکه سافت استارتر فقط براي راه اندازي نرم موتور استفاده ميشه.

می توان تفاوت سافت استارتر با اینورتر را بر اساس مشخصات به این صورت دسته بندی کرد

الف- تفاوت سافت استارتر با اینورتر زیمنس راه اندازنرم:
۱-راه اندازنرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتوربکارمیرودودراین حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود ۲.۵ برابرجریان حالت عادی موتوراست محنی راه اندازی با یک شیب مناسب وقابل انتخاب است.
۲-درراه اندازنرم ازکلیدهای استاتیکی(SSR)استفاده میشودکه درتوانهای پایین ازترایاک ودرتوانهای بالا ازیک جفت تایستوربصورت معکوس وموازی استفاده میشود
۳-درراه اندازنرم تغییرولتاژوجوددارد ودرواقع با کنترل ولتاژسینوسی ورودی درهردونیم سیکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی میشود.
۴-ارراه اندازنرم میشود بعنوان کنترل دورهم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نمیشود،،اما(دیمر،،کنترل نورلامپ،،کنترل دورپنکه،،،)یک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتیکی استفاده میشود
۵-ازیک راه اندازنرم میشود تعدادزیادی موتوررابا ایجادیک مدارفرمان مناسب راه اندازی کردمثلا تعداد۱۰ ددستگاه موتوریا بیشتررامیشودبایک راه اندازنرم روشن کرد.
۶-درراه اندازنرم امکان افزایش دورموتوربیشترازدورنامی وجودندارد
۷-مدارستاره مثلث یا همان مداردوضرب هم یک راه اندازنرم است اما بصورت کنتاکتوری وبیشترین جریان راه انداز حدود چهاربرابراست است ومنحنی راه اندازبصورت جهشی میباشدوغیرقابل انتخاب.
«کلیدهای استاتیکی یاهمان SSR درجریانهای مختلف دربازاروجوددارد»
ب- تفاوت سافت استارتر با اینورتر زیمنس اینورتریاکنترل دور
۱-راه اندازی الکتروموتوربابیشترین جریان راه اندازی حدود جریان عادی موتور بایک منحنی تقریباخطی قابل انتخاب
۲-اینورتربهترین راه اندازنرم موتوراست ولی باقیمتی بیش ازچهاربرابرراه اندازنرم یاهمان سافت استارت است
۳- درصنعت ازاینوریاکنترل دور بطورعموم برای موتورهایی که کنترل سرغت لازمست استفاده میشود
۴-تغیرات دورموتوردراینورتربا تغییرفرکانس ایجادمیشودلذا امکان افرایش فرکانس خروجی تا چندین برابرفرکانس ورودی وجوددارد
۵-دراستفاده ازکنترل دور امکان افزایش دورموتوربیشترازدورنامی وجودداردباافزایش فرکانس ولتاژ خروجی دور موتورافرایش می یابد
(باافزایش دورموتوربیشترازدورنامی دراین حالت کاهش گشتاورایجادمیشود)
۵-بطورمعمول دراینورتورها ازنرانزیستورهای IGBT درقدرت های بالااستفاده میشود ودرقدرت های پایین ازترانزیستورهای MOSFET قدرت هم استفاده میشود