تنظیم رله های حفاظتی بررسی و نقش خازن ها

به منظورعملکرد صحیح رله های شبکه قدرت درحفاظت اصلی بادپشتیبان ایجاد هماهنگ بین آنها ضروری است این هماهنگی باید بین رله های اصلی و پشتیبان بایداز نوع ارت فارت ودیستانس ویا رله های جریان زیاددیستانس کاملا با طریقه هماهنگی بین رله های هم نوع متفاوت می باشد.

برای اولین بار با استفاده از هماهنگی وتجزیه وتحلیل روشهای مختلف صورت پذیرفته وبا تعیین بهینه ترین روش برای هر حالت برنامه کامپیوتری متناسب نوشته شده است.

که تنظیم رله ها را با درنظر گرفتن عمل متقابل بین دو نوع رله متفاوت جریان زباد ودیستانس وبه عبارت دیگر میتوان در اینرله تاثیر اثر خازنی خط را بر روی ناحیه حفاظتی رله دیستانس را بررسی کرد چرا که عملکرد رله دیستانس بر اساس امپدانس اندازه گیری شده تا محل خطااست.

الگوریتم بهینه جهت ایجاد هماهنگی در ترکیب رله های جریان زیاد دیستانسو ترکیب رله های ارت فارت ودیستانس که موضوع جدیدی است بدست امده است .

آنچه که از موضوع هماهنگی تنظیم رله های حفاظتی برداشت می شود مشخصه عملکرد زمان و جریان در رله های مختلف است بدین معنی که رله هاباید هم از نظر زمان وهم از نظر جریان دررله های مختلف هماهنگ باشند.

زیرا هر کدام به تنهایی مشکلاتی را به وجود می آورنددر ضمن امروزه در صنعت شاهد رشدروز افزون مباحث دیجیتال وورود دیجیتال به عرصه مستقیم وبه تبع آن سیستم های آنالوگ به کل در حال خروج از ئده کاری مهندسان به ویزه مهندسان حفاظت اند به طوریکه نحوه حفاظت وسیگنال دهی بر روی خطوط نیز متفاوت است.

روشهای نوین دیجیتال حفاظت را مطمعن تر می کند. و باعث ایجاد بهروری بیشترروشهای هماهنگی رله های جریان زیاددیجیتال و عملکرد رله های جریان میشود.

ولتاژ ظاهر شده در نقطه نول از طریق انتقال خازنی ولتاژ مولفه صفری که بر اثر وقوع یک اتصال زمین درشبکه ظاهر می شود ، این اضافه ولتاژی که از طریق ترانسفورماتور قدرت و بصورت انتقال خازنی در طرف ژنراتور ایجاد مینماید ولتاژ تابعی از راکتانس خازنی متقابل بین اولیه و ثانویه ترانسفورماتور قدرت و امپدانس مولفه صفر کلیه تجهیزات موجود درطرف فشار ضعیف ترانس مذکور از جمله ژنراتور می باشد که با ظاهر شدن در نقطه صفر ژنراتور ، تنظیم رله های حفاظتی می تواند ضمن جابجایی ولتاژ نقطه صفر موجب عملکرد رله اتصال زمین استاتور گردد. برای محاسبه ولتاژ ظاهر شده در نقطه صفر ژنراتور ناشی از یک اتصال زمین در طرف فشار قوی ترانس قدرت ، ابتدا در نظر می گیریم که نقطه صفر ژنراتور از طریق اولیه یک ترانسفورماتور توزیع گردیده، بطوریکه یک مقاومت و همچنین یک رله ولتاژ زیاد نیز در طرف ضعیف ترانسفورماتور توزیع نصب شده است.
تنظیم رله های حفاظتی رله اتصال زمین استاتور از نوع حفاظت شده زمین در محدوده حفاظت نشده ۹۵ درصدی و پی آمدهای ناشی از بوجود آمدن اتصال زمین بعدی در همان فاز و یا فاز دیگر ، این ضرورت را ایجاب می نماید که درانتخاب و خرید توربوژنراتور در نظر گرفته شود و برای آن دسته از ژنراتورهای موجود در کشور که فاقد این نوع حفاظت می باشند در صورت امکان حفاظت مذکور اضافه شده و یا به نحوی حوزه حفاظت سیم پیچی استاتور را با توجه به پایداری واحد گسترده نمود. مشخصات الکتریکی سیستم را با نصب خازنهای قدرت در طرف فشار ضعیف ترانس اصلی واحد تغییر داد، این خازنها ضمن اینکه می توانند نقش موثر و مناسب در بسیاری شرایط , گذرای سیستم ایفا نمایید(به طورمثال حذف کامل اضافه ولتاژهای ناشی از تشدید کاهش شیب موج سیار و…. ، انتقال) خارنی اضافه ولتاژ از طریق ترانس قدرت به سمت ژنراتور را به حداقل رسانیده و متعاقباً موجب کاهش ولتاژ ظاهر شده در نقطه نول ژنراتور که مهمترین عامل محدود کننده جهت افزایش حساسیت رلههای اتصال زمین ۹۵درصدی است، تا امکان حفاظت درصد بیشتری از سیم پیچی ژنراتور با حساس تر نمودن نتظیم رله فراهم گردد.