چکیده تازه ترین مقالات صنعت برق

مکان یابي بهینه واحدهاي اندازه گیري فازوري جهت مشاهده پذیري شبکه سراسري ایران

مشاهده پذيري، جايابي بهينه، الگوريتم ژنتيك ، (PMU) واژه هاي كليدي: واحدهاي اندازه گيري فازوري تحول عظيمي در بهره برداري از (GPS) با استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني (PMU) واحدهاي اندازه گيري فازور سيستم هاي قدرت ايجاد كرده است. از جمله اين كاربردها مي توان به بهبود تخمين حالت در سيستم هاي قدرت اشاره كرد. در اين مقاله جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري به منظور مشاهده پذيري كامل شبكه سراسري ايران انجام شده است. با استفاده از الگوريتم ارايه شده در اين مقاله، تعداد و مكان بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري به نحوي بدست مي آيد كه امكان تخمين حالت تنها با استفاده از اطلاعات دريافتي از اين واحدها ميسر شود. فرمول بندي تحليل مشاهده پذيري شبكه به روش
تحليل توپولوژيكي انجام شده است. الگوريتم ژنتيك براي حل مساله بهينه سازي با متغيرهاي گسسته استفاده شده است و بر و همچنين شبكه سراسري ايران پياده سازي شده است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد IEEE روي شبكه هاي استاندارد در ۷۲ درصد از شينها مي توان به صورت كامل مشاهده پذير كرده و پايش كرد. PMU شبكه سراسري ايران را با نصب طراحي كنترل كننده فركانس نیروگاه برق آبي میکرو براي پروژه نانو در استان گیلان توسط شبکه هاي عصبي تطبیقي
كنترل تطبيقي غيرمستقيم On-Line واژه هاي كليدي: شبكه عصبي، نيروگاه برق آبي ميكرو، آموزش است ارايه شده (Micro) در اين مقاله مدل سيگنال كوچك نيروگاه برق آبي پروژه ناو در استان گيلان كه در مقياس ميكرواست. اين نيروگاه برق آبي مقياس ميكرو بصورت ايزوله از شبكه برق كشور كار مي كند. سپس كنترل كننده فركانس نيروگاه برق آبي مذكور با استفاده از شبكه هاي عصبي و به صورت تطبيقي غيرمستقيم طراحي مي شود. طرح كنترلي پيشنهادي از دو تشكيل (Neuro-Identifier) و شبكه شناسايي كننده (Neuro-Controller) شبكه با نام هاي شبكه كنترل كننده شده است. شبكه كنترل كننده به منظور توليد سيگنالهاي كتنرل مور نياز براي گاورنر و شبكه شناسايي كننده به منظور مدل سازي ديناميك نيروگاه برق آبي ميكرو و تطبيق دادن پارامترهاي شبكه كنترل كننده با تغييرات سيستم بكار گرفته شده است. روش ارايه شده در اين مقاله داراي مشخصاتي از جمله ساختار ساده، تطبيقي بودن و پاسخ سريع است.قابلیت اطمینان سیستم هاي اتوماسیون پست هاي فشار قوي از دیدگاه سیستم هاي چند وظیفه اي
واژه هاي كليدي: سيستم هاي چند وظيفه اي، قابليت اطمينان، سيستم اتوماسيون پست فشار قوي چند دهه اي بيشتر از عمر سيستم هاي اتوماسيون پست هاي فشار قوي نمي گذرد كه اين سيستم به يك ابزار قوي و موثر براي افزايش راندمان، مديريت داده و سادگي كنترل و مانيتورينگ تبديل شده است. با توجه به اهميت كنترل و مانيتورينگ در پست هاي فشار قوي نياز بسياري در افزايش قابليت اطمينان سيستم اتوماسيون پست هاي فشار قوي احساس مي شود.
سيستم هاي اتوماسيون وظايف متعددي از جمله كنترل و مانيتورينگ، اندازه گيري، ارتباط با اسكادا و سنكرون زماني تجهيزات و غيره به عهده دارد. در اين مقاله الگويي براي محاسبه قابليت اطمينان سيستم اتوماسيون پست هاي فشار قوي بر اساس ايده چند وظيفه اي بودن آن ارايه شده است. اين روش در مقايسه با روش هاي معمول مزيت هاي زيادي از جمله شناسايي نقاط گلوگاهي و دقت قابل قبول محاسبات را دارا است. همچنين توانايي بالايي در مقايسه جامع سيستم هاي اتوماسيون مختلف را فراهم مي سازد.
طراحي و ساخت ترانسمیتر جریان شبکه هاي فشار متوسط و قوي با قابلیت مونیتورینگ فاكتورهاي جریان سعيد عباچي زاده- سيدمهدس مهايي- شركت مهندسين مشاور نيروي آذربايجان )منا( تبريز- ايران- شركت برق منطقه اي آذربايجان تبريز- ايران Proteus-Ansys ، DC&AC جريان ، ARM واژه هاي كليدي: اثر هال، اندازه اگيري جريان، ميكروكنترلرهاي در طي سال هاي گذشته شبكه هاي قدرت توسعه و گسترش فراواني يافته اند. در همين راستا به سيستم كنترل دقيق و مطمئن جهت حفاظت تجهيزات نياز بيشتري احساس مي شود. ورود ادوات كنترل ديجيتال در سيستم هاي قدرت باعث بالاتر رفتن سطح دقت و اطمينان سيستم هاي كنترل قدرت شده است. بر اين اساس و با توجه به نياز ادوات قدرت سيستمي تحت
عنوان ترانسميتر جريان شبكه هاي فشار قوي و متوسط با قابليت مونيتورينگ فاكتورهاي جريان طراحي و ساخته شد.
در اين سيستم از ميدان مغناطيسي توليدي توسط جريان، جهت اندازه گيري جريان استفاده مي شود ولي از نظر ساختار و داراي تفاوت هاي اساسيت. به طوري كه اين تفاوت ها منجر به مزيت هايي از جمله (CT) كاركرد نسبت به ترانس هاي جريان هارمونيك ها، فركانس جريان شده است. جهت طراحي ، dc دقت بالا، حجم و وزن بسيار كمتر، قابليت اندازه گيري جريان روي نمونه اوليه IEEE,IEC دقيق سيستم، بررسي عملكرد و اطمينان و تست شده است. آزمايشات مختلف طبق استاندارد انجام يافته و مورد تحليل قرار گرفته است. اين پروژه كه KV اين سيستم طي ۹ ماه گذشته بصورت دقيق در يك شبكه ۲۰ حاصل ۳ سال تحقيق و پژوهش بوده علاوه بر كسب عناوين برتر در جشنواره ها از جمله جشنواره جوان خوارزمي، موفق به كسب تاييديه نوآوري از سازمان پژوهشهاي علمي- صنعتي شده است.
استخراج مدل فازي سیستم بویلر- توربین توسط شبکه عصبي  واژه هاي كليدي: مدل فازي هايپربوليك، شبكه هاي عصبي پيشخورد، سيستم بويلر، توربين
در اين مقاله روشي كلي براي استخراج مدل فازي هايپربوليك سيستمها از شبكه هاي عصبي آموزش ديده پيشنهاد شده است.مدلهاي فازي هيپربوليك شبيه مدلهاي تاكاگي – سوگنو بوده ولي داراي مزايايي نسبت به مدل مذكور است. مدل سوگنو از تركيب مدلهاي خطي بدست مي آيد. در صورتي كه مدل هايپربوليك داراي طبيعت غيرخطي بوده و توانايي تقريب هر تابع غيرخطي را دارا است. از طرفي روشهاي الگوريتم وار و كاملاً سرراستي براي تحلي شده با اين مدل موجود است .از اين رو بدست آوردن چنين مدلي براي سيستم ها داراي ارزش فراواني است .روش پيشنهادي بر روي سيستم بويلر- توربين اعمال شده و مدل فازي هايپربوليك اين سيستم استخراج شده است. در آموزش شبكه عصبي از يك مدل مرجع براي بدست آوردن داده هاي واقعي استفاده شده است. صحت و دقت مدل مذكور مور ارزيابي قرار گرفته و نتايج شبيه سازي صحت آن را به اثبات رسانيده است.

كنترل بار- فركانس سیستم هاي قدرت با در نظر گرفتن محدودیت هاي اشباع گاورنر با استفاده از الگوریتم PSO
سيستم قدرت، الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات ، PID واژه هاي كليدي: كنترل بار- فركانس، كنترل كننده بهبود يافته، براي كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت، روش جديدي PID در اين مقاله با استفاده از يك كنترل كننده براي كاهش انحراف فركنس در حالت ديناميكي سيستم قدرت ارايه شده است. در اين روش جديد از حداكثر سرعت و حداكثر جابجايي دريچه گاورنر براي كاهش هرچه سريعتر انحراف فركانس در حالت ديناميكي استفاده شده است. تابع هزينه اصلي مبتني بر حداقل سازي انتگرال پاسخ پله انحراف فركانس است. براي در نظر گرفتن محدوديت هاي اشباع گاورنر )گاورنر غيرخطي( تابع جريمه جيدي كه تابعي از ميزان خروج از اشباع سيگنال ورودي و خروجي گاورنر است، به تابع هزينه اصلي استفاده (PSO) با تابع هزينه جديد از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات PID اضافه شده است. براي طراحي كنترل كننده شده است. نتايج شبيه سازي براي يك سيستم قدرت متمركز ارايه شده است.
مدل كنترلي پیش بیني كننده عملکرد دینامیکي یك میکروتوربین ۰۱۱ كیلوواتي محمدضابطيان- سيدسعيد ضيايي طباطبايي- احمدرضا ميثمي- پژوهشگاه نيرو- گروه مكانيك- ايران واژه هاي كليدي: ميكروتوربين، سيستم كنترلي، مدل ديناميكي، كنترل كننده اغتشاش امروزه سيستم هاي توليد قدرت توزيع شده انرژي الكتريكي از اهميت ويژه اي در صنايع نيروگهي برخوردار شده اند. در ميان اين سيستم ها، ميكروتوربين ها قابليت به كارگيري در مراكز صنعتي و نقاط دور از شبكه به عنوان توليد كننده انرژي الكتريكي را داشته و تحقيق در زمينه طراحي و توليد آنها همچنان ادامه دارد. يكي از مباحث مهم در يك ميكروتوربين، كنترل عملكرد آن است. ميكروتوربين ها داراي اينرسي كمتري نسبت به توربين هاي گازي صنعتي بوده و به سرعت تحت تاثير اغتشاشات عكس العمل نشان مي دهند. لذا سيستم كنترلي بايد در مدت زمان كوتاهي عكس العمل نشان داده و مجموعه را به حالت كاري ايمن برگرداند. در اين مطالعه روش هاي مدل سازي كنترلي ميكروتوربين مورد بررسي قرار گرفته و روش مناسب با توجه به شرايط مساله انتخاب شده است. سپس يك مدل ديناميكي جهت پيش بيني عملكرد سيستم در حالت هاي شروع به كار ودائم استخراج شده است .در ادامه پارامترهاي مدل با توجه به نقطه كاري نامي و نتايج شبيه سازي تنظيم شده تا اين كه پاسخ بهينه حصل شود. در آخرين مرحله، پاسخ سيستم تحت تاثير ورودي هاي اغتشاش مختلف در حالات كاري گذرا و دائم مورد بررسي قرار گرفته است. در اكثر روش ها از پارامترهاي لازم براي كنترل كه شامل سرعت، توان، ما و شتاب است، حداكثر ۷ پارامتر ميدا كنترل قرار مي گيرد و عملاً پارامترهاي ديگر در حين كنترل فرآيند ديده نمي شوند. در اين تحقيق سعي شده است كه يك مدل جامع از كليه پارامترهايي كه بايد كنترل شوند استخراج شود و در نهايت كمنه ترين پارامتر جهت كنترل انتخاب مي شود و سيستم بر مبناي آن كنترل مي شود. نتايج در حالت شرايط پايدار و با اعمال اغتشاش مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.