کد رله های حفاظتی ANSI CODE

کد رله های حفاظتی انواع و اقسام مختلفی دارند و بر اساس یک استاندارد درجه بندی شده اند . و برای هر بخش حفاظتی یک کد تعریف شده است تا از هرج و مرج در این قسمت جلوگیری شود. رله های حفاظتی ممکن است به صورت تکی یا بصورت مولتی فانکش ( چند رله در یک بسته بندی ) عرضه شوند ، در رله های مولتی فانکشن کاربر میتواند حفاظت های مختلف را با استفاده از یک کد رله های حفاظتی بر روی سیستم خود اعمال کند.

کد رله های حفاظتی

کد رله های حفاظتی کد های مربوط به ANSI CODE

۱-کد رله های حفاظتی رله راه‌انداز تأخیری و یا رله وصل کننده TIME DELAY STARTING OR CLOSING RELAY،یکی از رله‌های کمکی بوده که با تأخیر عمل کرده و باعث ارسال فرمان وصل دیگر رله‌ها می‌شود.کداستاندارد ۲
۲-رله اینترلاک CHECKING OR INTERLOCKING RELAY،این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت کلید را کنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنکتور یا سکسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود. کداستاندارد ۳
۳-کنتاکتور اصلی MASTER CONTACTOR،این کنتاکتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار می‌باشد.کداستاندارد ۴
۴-کد رله های حفاظتی رله دیستانس (فاصله‌یاب)DISTANCE RELAY،این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل میکند. کداستاندارد ۲۱
۵-رله دیستانس (فاصله‌یاب)DISTANCE RELAY،این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فاز و زمین) عمل میکند.کداستاندارد N21
۶ رله افزایش شار مغناطیسی OVER FLUX RELAYTT،بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فرکانس عمل می‌نماید.کداستاندارد۲۴
۷-کد رله های حفاظتی رله چک کننده حالت سنکرونSYNCHRONIZING CHECK RELAY،هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میکند.کداستاندارد ۲۶
۸-رله افزایش درجه حرارت روغنOIL TEMPERATURE RELAY ،در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.کداستاندارد ۲۷
۹-رله کاهش ولتاژUNDER VOLTAGE RELAY ،در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.کداستاندارد ۲۷
۱۰-رله خبریANNUNCLATOR RELAY ،این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید.کداستاندارد ۳۲
۱۱-رله جهت دار قدرتیDIRECTIONAL POWER RELAY ،این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید. کداستاندارد۳۲
۱۲-رله کاهش توان یا جریانUNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY ،در صورت کاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.کداستاندارد ۳۷
۱۳-رله مؤلفه منفی جریانREVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY ،در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل میکند.کداستاندارد۴۶

۱۴-رله حرارتی ترانسفورماتورTRANSFORMER THERMAL RELAY ،در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.کداستاندارد ۴۹
۱۵-رله افزایش درجه حرارت سیم پیچWINDING TEMPERATURE RELAY ،هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میکند.کداستاندارد ۴۹
۱۶ رله جریان زیاد لحظه‌ایINSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY ،این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.کداستاندارد ۵۰
۱۷-رله اتصال زمین لحظه‌ایINSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY در صورت بروز اتصالی‌های فاز با زمین شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.کداستاندارد ۵۱
۱۸-رله جریان زیاد تأخیریTIME DELAY OVERCURRENT RELAY ،در صورت بروز اتصالی فازها در شبکه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.کداستاندارد ۵۱
۱۹-رله اتصال زمین تأخیریTME DELAY EARTH FAULT RELAY ،این رله نسبت به جریان‌هی اتصال زمین کم، حساس می‌باشد.کداستاندارد N51
۲۰-رله اتصال زمین حساسSENSITIVE EARTH FAULT RELAY،در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبکه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.کداستاندارد N51
۲۱-رله اتصال زمین پشتیبانSTANDBY EARTH FAULT RELAY ،مشابه ردیف ۱۹ ولی با تأخیر زمانی بیشتر به صورت پشتیبان عمل میکند.N51
۲۲- کلید قطع کننده مدار متناوبA.C. CIRCULT BREAKER ،کلید قرار گرفته در مدارات AC برای قطع زیربار کداستاندارد۵۲
۲۳- رله ضریب قدرتPOWER FACTOR RELAY ،این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.۵۵
۲۴-رله اضافه ولتاژOVER VOLTAGE RELAY ،این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.کداستاندارد۵۹
۲۵- رله نامتعادلی ولتاژها و یا جریان‌هاVOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY ،این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.کداستاندارد ۶۰
۲۶- رله عملکرد فیوزFUSE FAILURE RELAY ،هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشکالی بوجود آمده و باعث قطع کلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می‌نماید.کداستاندارد ۶۰
۲۷- رله بوخهولتزBUCHHOLTZ RELAY،این رله در زمانی که در داخل ترانسفورماتور گاز ایجاد شده یا چرخش سریع روغن بوجود آید عمل میکند.کداستاندارد۶۳
۲۸- رله دریچه انفجارPRESSURE RELIEF RELAY D62 این رله در زمانی که فشار داخل تانک اصلی ترانسفورماتور از حد تعیین شده تجاوز نماید عملکرد دارد.کداستانداردD62
۲۹- رله اتصال زمین محدودهRESTRICTED EARTH FAULTt این رله در زمانی که در محدوده کار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل میکند.کد استاندارد۶۴N87
۳۰- رله حفاظتی اتصال زمین (ولتاژ باقی‌مانده)(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY  این رله در صورت ایجاد ولتاژی بیش از حد تنظیمی در نوترال ترانسفورماتور یا ژنراتور عمل میکند.کد استاندارد ۶۴
۳۱- رله اضافه جریان جهت‌دارDIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY  در صورت بروز اتصالی فازها در جهت دید رله مطابق تنظیمات رله عمل خواهد کرد.کد استاندارد۶۷
۳۲- رله اتصال زمین جهت‌دارDIRECTIONAL EARTH FAULT RELAY  در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در جهت دید رله عمل خواهد کرد.کد استانداردC67
۳۳- رله بلوک (مسدود) کنندهBLOCKING RELAY  این رله در صورت تحریک، یک یا چند عملکرد را بلوکه (مسدود) خواهد نمود.کد استاندارد ۶۸
۳۴- رله سطح روغنOIL LEVEL RELAY  هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دلیل از حد تنظیمی افزایش یا کاهش یابد، عمل میکند.کد استاندارد۷۱
۳۵- رله آلارمALARM RELAY   تحریک این رله منجر به برقراری آلارم خواهد شد.کد استاندارد۷۴
۳۶- رله کنترل مدار قطع دیژنکتورTRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY  هرگاه در مدار کنترل قطع و وصل دیژنکتور اشکالی بوجود آید، عمل میکند.کد استاندارد ۷۴
۳۷- رله جریان زیاد (DC)D.C. OVER CURRENT RELAY  در صورت افزایش جریان DC به بیش از حد تنظیمی، این رله عمل خواهد کرد.کد استاندارد۷۶
۳۸- رله عمل کننده با سیگنال رله پروتکشنTELEPROTECTION OPERATING RELAY  رله مشخص کننده عمل سیتسم تله پروتکشن کد استاندارد۷۷
۳۹- رله اندازه‌گیری زاویه فازPHASE ANGLE MEASURING RELAY  این رله زاویه فاز بین دو پارامتر را اندازه‌گیری و در صورت خارج بودن از محدوده تنظیمی عمل خواهد کرد.کد استاندارد۷۸

۴۰- کد رله های حفاظتی رله وصل مجددRECLOSING RELAY  این رله در صورت قطع خودکار فیدر ناشی از خطاهای مجاز به وصل مجدد، عمل میکند.کد استاندارد۷۹
۴۱- رله فرکانسیFREQUENCY RELAY  در صورت تغییر فرکانس شبکه از حد مجاز عمل می‌نماید.کد استاندارد۸۱
۴۲- کد رله های حفاظتی رله انتخاب کننده (کنترل اتوماتیک)یا انتقال دهنده عمل کنترل AUTOMATIC SELECTIVE RELAY TRANSFER OR CONTROL با تحریک این رله و بسته به شرایط پیش‌بینی شده یکی از دو وضعیت (عملکرد اتوماتیک رله) و یا (انتقال فرمان به واحدی دیگر) انتخاب می‌شود.کد استاندارد۸۳
۴۳- رله دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا کاربرCARRIER OR PILOT WIRE RECEIVE RELAY   این رله در صورت دریافت سیگنال قطع از پست مقابل از طریق کابل پیلوت یا کاریر نسبت به قطع کلید اقدام می‌نماید.کد استاندارد۸۵
۴۴- رله لاک اوت (قفل کننده)LOCKING OUT RELAY  در صورت عملکرد سیستم حفاظتی که مبین اشکال در تجهیزات شبکه و یا آسیب دیدگی آنها باشد فرمان وصل فیدر را مسدود می‌نماید.کد استاندارد۸۶
۴۵- کد رله های حفاظتی رله دیفرانسیل (تفاضلی)DIFFERENTIAL PROTECTIVE RELAY  این رله در صورت عدم توازن جریان‌های ورودی و خروجی عمل می‌نماید.کد استاندارد۸۷
۴۶- رله دیفرانسیل ترانسفورماتورTRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY  در صورت عدم توازن بین جریان‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور که ناشی از بروز خطا در داخل آن است عمل می‌نماید.کد استانداردT87
۴۷- رله دیفرانسیل خط یا کابلLINE DIFFERENTIAL RELAY  در صورت اختلاف بین جریان ابتداء و انتهای خط یا کابل عمل میکند.کد استانداردL77
۴۸- رله کنترل اتوماتیک ولتاژAUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR RELAY   وظیفه این رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از طریق کنترل تپ‌ها می‌باشد.کد استاندارد۹۰
۴۹- رله فرمان قطعTRIP RELAY   این رله در مسیر فرمان رله اصلی قرار گرفته و از طریق آن کویل قطع دیژنکتور تحریک می‌گردد.کد استاندارد۹۴
۵۰- رله فاصله یابFAULT LOCATOR RELAY   این رله می‌تواندفاصله محل اتصالی بوجود آمده روی خطوط از محل پست را تعیین نماید.کد استاندارد۹۶