شمارنده های فرکانس بالا در S7-300

///شمارنده های فرکانس بالا در S7-300

HSC چیست :

شمارنده فرکانس بالا یک جزء داخلی از PLC ها بوده که وظیفه شمارش پـا لس هـاي ورودي فرکـانس بـالا در شـکل
هاي مختلف را بر عهده دارد.بـا بکـارگیري ایـن شـمارنده عـلاوه برامکـان شـمارش پـا لس هـاي ورودي فرکـانس بـالا
،امکانات دیگري نیز به برنامه کنترل اضافه می گردد که بطور معمول برنامـه نویسـی جهـت ایجـاد ایـن امکانـات کـاري
سخت و دشوار می باشد . به عبارت دیگر HSC با توجه به تشخیص برنامه نویس می تواند جهت پالس هاي ورودي بـا
فرکانس هاي پایین نیز استفاده شود که درایـن صـورت هـدف ازبکـارگیري HSC، اسـتفاده از امکانـات تخصصـی آن
جهت شمارش پالس ها می باشد . بابکارگیري HSC نیازي به نوشـتن برنامـه بـراي شـمارش نبـوده وتنهـا کـافی اسـت
وظایف HSCدر برنامه کنترل تعریف شود . پس از تعاریف HSC، CPU خود وظیفـه شـمارش را بـر عهـده گرفتـه
وبرنامه کاربر با توجه به تعاریف صورت گرفته از نتایج این شمارش استفاده می نماید.
حالات مختلف کاري
گروه اول :direction /Pulse
در این روش تعریف نحوه شمارش HSC بصورت زیر خواهد بود.
با ایجاد هرلبه بالا رونده در ورودي Clock مربوط به شمارنده وبا توجه به جهت شـمارش (صـعودي – نزولـی )کـه بـا
توجه به مقدار بیت تعیین کنترل جهت صورت می گیرد . شمارنده بصورت صعودي یا نزولی شمارش خواهد نمود

گروه دوم
این گروه مهمترین حالت کاري شمارنده هاي فرکانس بالا بوده ،که امکان اتصال انواع انکودرهـاي افزایشـی بـه PLC
را فراهم می نماید. با بکارگیري انکودر ها که شرح عملکرد آنها در ادامه ارائه شده است امکان کنتـرل موقعیـت فـراهم
شده وانکودر به عنوان سنسور تشخیص دهنده موقعیت مورد استفاده قرار می گیرد.
در این گروه دو پایه ورودي به نامهاي ClockA وClockBبراي HSCتعریف می گردد. در صـورت تقـدم ایجـاد
ClockA نسبت به B Clockشمارنده بصورت صعودي شمارش نموده ودر صورت تقدم ایجـاد B Clock نسـبت
به ClockA شمارش به صورت نزولی انجام می گردد.
در گروه چهارم با توجه به تعریف می تـوان از حالتهـاي ۱X ، ۲X یـا ۴X نیـز اسـتفاده نمـود . در حالـت ۱X بـه ازاء
هرتقدم یا تـأخر شمارنده یک واحد صعودي یا نزولی شمارش نموده ودر حالت ۴X به ازاءهر تقـدم یـا تـأخر شـمارنده
چهار واحد صعودي یا نزولی شمارش می نماید .

انکودرهاي افزایشی:

 

مهمترین کاربرد انکودرها تشخیص موقعیت می باشد . دو نوع جامع انکودر نوري در حالت کلی وجود دارد: افزایشی
Incremental و مطلق Absolute . در انکودر افزایشی ، بازاء چرخش روتور به اندازه مشخصی ، یک پالس در
خروجی تولید می شود . اینکودر مطلق یک کلمه باینري درخروجی خود ایجاد می نماید که در آن کد مشخصی براي
هر موقعیت از محور وجود دارد.
اینکودر مطلق درشکل زیر نشان داده شده است . کد خروجی از طریق مسیرهاي مجزائی که بر روي دیسک اینکودر
موجودند و آشکار سازهاي نوري مربوط به خود، تولید میشوند. خروجی این آشکار سازهاي نوري متناسب با الگوي
کد روي دیسک یا وضعیت مشخص محور high یا low خواهند بود.
انکودرهاي مطلق براي کاربردهائی استفاده می شوند که وسیله براي مدت طولانی اي از زمان ، متوقف می ماند و یا با
سرعت کمی حرکت می کند. بعنوان مثال کنترل سطح ، تلسکوپها ، جرثقیلهاي بزرگ و غیره .

توسط | ۱۳۹۶-۸-۱۷ ۱۰:۵۸:۴۹ +۰۰:۰۰ آبان ۱۷ام, ۱۳۹۶|مقالات صنعتی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه