pdf اتوماسیون صنعتی امروزه رقابت بسیار شدیدی بر روی محصولات در صنعت شکل گرفته و در حال افزایش است، کیفیت بالا و در عین حال قیمتهای رقابتی در محصولات از مهمترین عوامل این رقابتها هستند. به منظور پیروزی در این رقابت تعداد زیادی از صنایع به سمت طراحی محصولات جدید و همچنین ایجاد تکنولوژیهای جدید روی آوردهاند که برای رسیدن به این هدف از دستگاههای خودکار استفاده مینمایند.
یکی از تحرکات قابل توجه و تاثیرگذار برای رسیدن به راهحلهای مربوط به رقابت ذکر شده در متن بالا استفاده از اتوماسیون صنعتی است. استفاده از اتوماسیون صنعتی باعث میشود تا بتوان با استفاده از ابداعات جدید و جمعآوری
تکنولوژیها و خدمات، تولید بیشتر، با کیفیتتر و قابل اطمینانی را در عین کاهش هزینههای طراحی و ساخت داشت.

pdf اتوماسیون صنعتی اتوماسیون صنعتی چیست؟

pdf اتوماسیون صنعتی یک پله جلوتر از مکانیزاسیون است که از یک مکانیزم ماشینی خاصی استفاده نموده و به کمک نیروی انسانی میآید تا کارها به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. مکانیزاسیون انجام دستی یک کار با استفاده از ماشین آلات پر قدرت است که وابسته به تصمیمگیری در لحطه انسان دارد.
به عبارت دیگر، اتوماسیون باعث جایگزینی نیروی انسانی با سیستمهای قابل برنامهریزی و ماشین آلات قدرتمند است.

اتوماسیون صنعتی جایگزینی کامپیوترها و ماشین آلات به جای استفاده از فکر انسان است. کلمه اتوماسیون به معنای ” یک مکانیزم حرکتی خود به خودی” میباشد که از دو کلمه یونانی Auto و Matos الهام گرفته شده است که کلمه Auto به معنای خود به خودی و Matos به معنای حرکت است. به طور خلاصه اتوماسیون صنعتی عبارت است ازpdf اتوماسیون صنعتی : استفاده از تکنولوژیها و دستگاههای کنترل اتوماتیک که باعث ایجاد یک عملکرد اتوماتیک و کنترل پروسههای صنعتی بدون نیاز به دخالت گسترده انسان میگردد و در عین حال باعث بالا رفتن سطح عملکرد نسبت به زمان استفاده از کنترل دستی نیز میشود. دستگاههای اتوماسیون شامل: PLC ها، PC ها، PAC ها و غیره میباشند و تکنولوژیها شامل انواع مختلف سیستمهای ارتباطی صنعتی میشوند.