توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4446-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 617A, 355KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS