توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4447-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 432A, 250KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 748A, 400KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS