فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC02-6BB3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 22,8A FOOTPRINT FSB – 1.4MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC02-6BB3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 22,8A FOOTPRINT FSB – 1.4MH NOT FOOTPRINT FOR V20