توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4465-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEGREES, STANDARD: 1076A, 630KW, INSIDE DELTA: 1864A, 1100KW, AC 200-460V, AC 230V, SCREW TERMINALS