توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4466-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEGREES, STANDARD: 1214A, 710KW, INSIDE DELTA: 2103A, 1200KW, AC 200-460V, AC 230V, SCREW TERMINALS