زیمنس S7 400 پی ال سی ۶ES7416-5HS06-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 16 MB MEMORY (10 MB DATA/6 MB CODE)

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7416-5HS06-0AB0:

SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 16 MB MEMORY (10 MB DATA/6 MB CODE)