فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC00-2AD3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 1,9A FOOTPRINT FSA – 3X5.2MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC00-2AD3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 1,9A FOOTPRINT FSA – 3X5.2MH NOT FOOTPRINT FOR V20