فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC00-4AB3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 3,4A FOOTPRINT FSA – 9.5MH NOT FOOTPRINT FOR V20

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC00-4AB3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 3,4A FOOTPRINT FSA – 9.5MH NOT FOOTPRINT FOR V20