فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC00-4AD3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 3,5A FOOTPRINT FSA – 3X3.9MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC03-5CB3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 3,5A FOOTPRINT FSA – 3X3.9MH NOT FOOTPRINT FOR V20