فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC00-6AD3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 4,8A FOOTPRINT FSA – 3X1.53MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC00-6AD3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 4,8A FOOTPRINT FSA – 3X1.53MH NOT FOOTPRINT FOR V20