فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC01-4BD3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 12,1A FOOTPRINT FSB – 1.3MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC01-4BD3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 12,1A FOOTPRINT FSB – 1.3MH NOT FOOTPRINT FOR V20