فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC02-2CD3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 25A FOOTPRINT FSC – 1MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC02-2CD3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 25A FOOTPRINT FSC – 1MH NOT FOOTPRINT FOR V20