فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC03-5CB3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 29,5A FOOTPRINT FSC – 0.57MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC03-5CB3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 29,5A FOOTPRINT FSC – 0.57MH NOT FOOTPRINT FOR V20