فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC03-5CD3

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 31,3A FOOTPRINT FSC – 0.53MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC03-5CD3:

MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 31,3A FOOTPRINT FSC – 0.53MH NOT FOOTPRINT FOR V20