فیلتر ورودی کاهش هارمونیک ۶SE6400-3CC04-4DD0

MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 380-600 V 3AC 45,8A FOOTPRINT FSD – 0.41 MH NOT FOOTPRINT FOR V20

 

توضیحات

توضیحات فروش فیلتر ورودی کاهش هارمونیک کد ۶SE6400-3CC04-4DD0:

MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 380-600 V 3AC 45,8A FOOTPRINT FSD – 0.41 MH NOT FOOTPRINT FOR V20