انواع کنترلر

انواع کنترلر

انواع کنترلر زیمنس معرفی و آشنای کنترلر رطوبت انواع کنترلر زیمنس : کنترلر رطوبت جهت تنظیم رطوبت محیط مورد استفاده قرار میگیرد . در نمونه های مکانیکی این تجهیزات از یک المنت سنسور از جنس نوعی پالستیک استفاده شده است که با افزایش رطوبت از حد تنظیم شده خاصیت کشیده شده و...