کامپیوتر صنعتی زیمنس IPC در آینده اتوماسیون صنعتی

کامپیوتر صنعتی زیمنس IPC در آینده اتوماسیون صنعتی

کامپیوتر صنعتی زیمنس در سال های اخیر با توجه به رشد پیشرفت در کامپیوتر صنعتی (Industrial PC) صنایع مختلف در کاربردهایی که قابلیت استفاده از کامپیوترهای وجود دارد، تمایل به استفاده این کامپیوترها دارند. این کامپیوترهای نقش مهمی را سیستم اتوماسیون صنعتی واحدهای صنعتی...